فرم ثبت نام در کلاس

فرم ثبت نام در دو صفحه می باشد. قبل از آغاز به تکمیل فرم موارد زیر را آماده کنید:

فایل عکس پرسنلی
فایل عکس صفحه اول شناسنامه
فایل عکس کارت ملی (افراد که کارت ملی ندارند عکس شناسنامه را دوباره ارسال نمایند)
فایل عکس احراز هویت : در یک برگ A4 متن زیر را بنویسید و همراه با اصل کارت ملی عکس گرفته و ارسال نمائید:

<< اینجانب ………. به شماره ملی …….. بدین وسیله ضمن تصدیق صحت کلیه مندرجات و موارد اعلامی از طریق بخش ثبت نامی سایت موسسه طارق ، مطابقت کامل آن با واقعیت و اسناد هویتی را تائید و تعهد می نمایم.
نام و نام خانوادگی / تاریخ / امضاء (قرآن آموز)
نام و نام خانوادگی / تاریخ / امضاء ولی قرآن آموز (برای زیر ۱۸ سال) >>

Step 1 of 2